Correlation Coefficient based Recombinative Guidance for Genetic Programming Hyper-heuristics in Dynamic Flexible Job Shop Scheduling

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

@Article{Fangfang_Zhang:ieeeTEC,
}

Genetic Programming entries for Fangfang Zhang Yi Mei Su Nguyen Mengjie Zhang

Citations