Genetic Programming Bibliography entries for He Ji

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Wang Songlin, Wu Qinglin, Chen Xiaonan,

Genetic Programming Articles by He Ji