Genetic Programming Bibliography entries for Lei Du

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7697

GP coauthors/coeditors: Li Li, Wei Jiang, Xia Li, Kathy L Moser, Zheng Guo, Qiuju Wang, Eric J Topol, Qing Wang, Shaoqi Rao,

Genetic Programming Articles by Lei Du