The analysis of microarray datasets using a genetic programming

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7538

@InProceedings{Xu:2009:CIBCB,
}

Genetic Programming entries for Chun-Gui Xu Kun-Hong Liu De-Shuang Huang

Citations