Genetic programming-based classification of ferrograph wear particles

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

@InProceedings{Xu:2016:URAI,
}

Genetic Programming entries for Bin Xu Guangrui Wen Zhifen Zhang Feng Chen

Citations