Genetic Programming Bibliography entries for Yanan Sun

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6157

GP coauthors/coeditors: Harith Al-Sahaf, Ying Bi, Qi Chen, Andrew Lensen, Yi Mei, Binh Tran, Bing Xue, Mengjie Zhang,

Genetic Programming Articles by Yanan Sun