Generalized Time Related Sequential Association Rule Mining and Traffic Prediction

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7697

@InProceedings{Zhou:2009:cec,
}

Genetic Programming entries for Huiyu Zhou Shingo Mabu Kaoru Shimada Kotaro Hirasawa

Citations