GP-CNAS: Convolutional Neural Network Architecture Search with Genetic Programming

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6970

@Misc{Zhu:2018:arxiv,
}

Genetic Programming entries for Yiheng Zhu Yichen Yao Zili Wu Yujie Chen Guozheng Li Haoyuan Hu Yinghui Xu

Citations