VCCM Mining: Mining Virtual Community Core Members Based on Gene Expression Programming

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

@InProceedings{conf/wisi/QiaoTPFX06,
}

Genetic Programming entries for Shaojie Qiao Changjie Tang Jing Peng Hongjian Fan Yong Xiang

Citations