An Application of Genetic Programming to Economic Forecasting

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

@InProceedings{li:2005:CTHPCA,
}

Genetic Programming entries for Kangshun Li Zhangxin (John) Chen Yuanxiang Li Aimin Zhou

Citations