Genetic Programming Bibliography entries for Bin Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Hongqi Liu, Hai Lin2, Xuchu Jiang, Xinyong Mao, Quanxin Liu,

Genetic Programming Articles by Bin Li