Genetic Programming Bibliography entries for Chun-Jung Juan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Chen-Shu Wang, Bo-Yi Lee, Shang-Yu Chiang, Chun-Chang Yeh, Der-Yang Cho, Wu-Chung Shen, Tung-Yao Lin,

Genetic Programming Articles by Chun-Jung Juan

Genetic Programming conference papers by Chun-Jung Juan