Genetic Programming Bibliography entries for De-Fu Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Qing-Shan Chen, Li-Jun Wei, Huo-Wang Chen, Mhand Hifi, Weiguo Ye,

Genetic Programming conference papers by De-Fu Zhang