Genetic Programming Bibliography entries for Hao Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Zi Yuan Guo, Hong Bai Duan, Duo Ban, Nuo Li, Jian-qiang Han, Shuai Shao, Xiyang Liu, Mingyuan Zhou, Jiguo Zhan, Xin Liu, Yanli Chu, Min Wu, Ming Li, Chao He, Yan Wang, Zhengxiu Li,

Genetic Programming Articles by Hao Chen

Genetic Programming conference papers by Hao Chen