Genetic Programming Bibliography entries for Jingsong He

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Xufa Wang, Min Zhang, Jiying Wang, Qiansheng Fang, Jin Yin,

Genetic Programming Articles by Jingsong He

Genetic Programming conference papers by Jingsong He