Genetic Programming Bibliography entries for Miao Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Dongni Li, Rongxin Zhan, Dan Zheng, Ikou Kaku, Hong Zheng, Xianwen Meng, Jian Zhang, Ze-lin Hu, Yuan Yuan1, Lu-jiu Li,

Genetic Programming Articles by Miao Li

Genetic Programming conference papers by Miao Li