Genetic Programming Bibliography entries for Xiaojun Wu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Zhepo Ren, Zhijian Li, Xiaobo Ou, Jun Sun, Vasile Palade, Zhenyu Wang, Ying Wang, Tiantian Zhang, Ming Zhao, Yaohong Qu, Yue Ma, Zhanzhong Yang, Pengfei Wen, Junxi Zhang, Yumei Zhang, Jingjing Li,

Genetic Programming Articles by Xiaojun Wu

Genetic Programming conference papers by Xiaojun Wu

  1. Jun Sun and Vasile Palade and Zhenyu Wang and Xiaojun Wu. Hybrid Approach of Genetic Programming and Quantum-Behaved Particle Swarm Optimization for Modeling and Optimization of Fermentation Processes. In Combinations of Intelligent Methods and Applications, 2013. Springer. details

  2. Zhepo Ren and Zhijian Li and Xiaojun Wu and Xiaobo Ou. Nonlinear bi-directional prediction model of speech signals based on genetic programming. In 32nd Chinese Control Conference (CCC 2013), pages 7971-7975, Xi'an, China, 2013. details

  3. Xiaojun Wu and Yue Ma. Application of Fixed-Structure Genetic Programming for Classification. In Chun-Yi Su and Subhash Rakheja and Honghai Liu editors, Proceedings of the 5th International Conference Intelligent Robotics and Applications, ICIRA 2012, Part I, volume 7506, pages 22-33, Montreal, Canada, 2012. Springer. details

  4. Xiaojun Wu and Ming Zhao and Yaohong Qu. Particle Swarm Optimization Programming. In 2010 International Conference on Computational Aspects of Social Networks (CASoN), pages 397-400, 2010. details

  5. Xiaojun Wu and Ying Wang and Tiantian Zhang. An Improved GAPSO Hybrid Programming Algorithm. In International Conference on Information Engineering and Computer Science, ICIECS 2009, 2009. details