Genetic Programming Bibliography entries for Yu-zhong Peng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Hongyan Li, Chuyan Deng, Yonghua Pan, Daoqing Gong, Hao Zhang, Jie Li, Chang-an Yuan, Baoqin Hu, Xiao Qin, Jiangtao Huang, YaBing Shi, Huasheng Zhao, Wenwei Li, Jianping Liao, Zhiping Liu, HongYa Li, Li Cai, Yanmei Lin, Yiran Huang, Ying Li, Guangsheng Luo, Hongguo Cai, Sheng Wang, Jinjiao Lian, Baoqing Hu, Hongsong Chen,

Genetic Programming Articles by Yu-zhong Peng

  1. Yuzhong Peng and Daoqing Gong and Chuyan Deng and Hongya Li and Hongguo Cai and Hao Zhang. An automatic hyperparameter optimization DNN model for precipitation prediction. Applied Intelligence, 52:2703-2719, 2022. details

  2. Yu Zhong Peng and Yanmei Lin and Yiran Huang and Ying Li and Guangsheng Luo and Jianping Liao. GEP-EpiSeeker: a gene expression programming-based method for epistatic interaction detection in genome-wide association studies. BMC Genomics, 22(Supplement 1):Article number: 910, 2021. details

  3. Yuzhong Peng and Huasheng Zhao and Hao Zhang and Wenwei Li and Xiao Qin and Jianping Liao and Zhiping Liu and Jie Li. An Extreme Learning Machine and Gene Expression Programming-Based Hybrid Model for Daily Precipitation Prediction. Int. J. Comput. Intell. Syst, 12(2):1512-1525, 2019. details

  4. Sheng Wang and Jinjiao Lian and Yuzhong Peng and Baoqing Hu and Hongsong Chen. Generalized reference evapotranspiration models with limited climatic data based on random forest and gene expression programming in Guangxi, China. Agricultural Water Management, 221:220-230, 2019. details

  5. Yu-zhong Peng and Jie Li and Chang'an Yuan and Baoqin Hu. Parameter Estimation Algorithm for Storm Intensity Model with Single Return Period Based on Multicellular Gene Expression Programming. Journal of Computers, 9(9):2132-2138, 2014. details

  6. YuZhong Peng and ChangAn Yuan and Xiao Qin and JiangTao Huang and YaBing Shi. An improved Gene Expression Programming approach for symbolic regression problems. Neurocomputing, 137:293-301, 2014. Advanced Intelligent Computing Theories and Methodologies. details

Genetic Programming conference papers by Yu-zhong Peng

Genetic Programming other entries for Yu-zhong Peng