Genetic Programming Bibliography entries for Bin Teng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6970

GP coauthors/coeditors: Yufeng Shi, Xin Wang, Yunchuan Sun,

Genetic Programming Articles by Bin Teng