An intelligent supplier evaluation model based on data-driven support vector regression in global supply chain

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

@Article{CHENG:2020:CIE,
}

Genetic Programming entries for Yijun Cheng Jun Peng Xin Gu Xiaoyong Zhang Weirong Liu Zhuofu Zhou Yingze Yang Zhiwu Huang

Citations