Genetic Programming Bibliography entries for Jiandong Liu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7538

GP coauthors/coeditors: Ruibin Bai, Zheng Lu, Peiming Ge, Uwe Aickelin, Daoyun Liu,

Genetic Programming conference papers by Jiandong Liu