Understanding mixed mode ratio of adhesively bonded joints using genetic programming (GP)

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

@Article{LIU:2021:CS,
}

Genetic Programming entries for Yiding Liu Zewen Gu Darren J Hughes Jianqiao Ye Xiaonan Hou

Citations