Prediction, parametric analysis and bi-objective optimization of waste heat utilization in sinter cooling bed using evolutionary algorithm

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7776

@Article{Liu:2015:Energy,
}

Genetic Programming entries for Fiona Yan Liu Jian Yang Jing-yu Wang Xu-gang Ding Zhi-long Cheng Qiu-wang Wang

Citations