Genetic Programming Bibliography entries for Ping Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Sai Huang, Yizhou Jiang, Xiaoqi Qin, Yue Gao, Zhiyong Feng, Maryam Mahsal Khan, Alexandre Mendes, Stephan K Chalup, Yuan Lin, Hongfei Lin, Bo Xu,

Genetic Programming Articles by Ping Zhang

Genetic Programming conference papers by Ping Zhang