Data-Driven Prediction of Sintering Burn-Through Point Based on Novel Genetic Programming

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

@Article{Shang20101,
}

Genetic Programming entries for Xiu-qin Shang Jiangang Lu Youxian Sun Jun Liu Yu-qian Ying

Citations