Modeling of true triaxial strength of rocks based on optimized genetic programming

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

@Article{YU:2022:asoc,
}

Genetic Programming entries for Beichen Yu Dongming Zhang Bin Xu2 Yubing Liu Honggang Zhao Chongyang Wang

Citations