Genetic Programming Bibliography entries for Hao Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Yangjian Ji, Liang Chen, Roger Jianxin Jiao, Yao Liu, Jianguo Tan, Yi Hou, Dongdong Zhang, Bernd R Noack,

Genetic Programming Articles by Hao Li