Genetic Programming Bibliography entries for Jie Zuo

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Lei Duan, Changjie Tang, Liang Tang, Tianqing Zhang, Kaikuo Xu, Yintian Liu, Rong Tang, Jun Zhu, Chang-an Yuan, Y Wen, Jing Peng, Jianjun Hu, Chuan Li, An-long Chen,

Genetic Programming Articles by Jie Zuo

Genetic Programming conference papers by Jie Zuo

  1. Lei Duan and Changjie Tang and Liang Tang and Jie Zuo and Tianqing Zhang. An Effective Microarray Data Classifier Based on Gene Expression Programming. In Haiying Wang and Kay Soon Low and Kexin Wei and Junqing Sun editors, Fifth International Conference on Natural Computation, 2009. ICNC '09, pages 523-527, Tianjian, China, 2009. IEEE Computer Society. details

  2. Lei Duan and Changjie Tang and Liang Tang and Tianqing Zhang and Jie Zuo. Mining Class Contrast Functions by Gene Expression Programming. In Ronghuai Huang and Qiang Yang and Jian Pei and Jo\~ao Gama and Xiaofeng Meng and Xue Li editors, Proceedings 5th International Conference Advanced Data Mining and Applications ADMA 2009, volume 5678, pages 116-127, Beijing, China, 2009. Springer. details

  3. Jie Zuo and Changjie Tang and Chuan Li and Chang-an Yuan and An-long Chen. Time Series Prediction Based on Gene Expression Programming. In Qing Li and Guoren Wang and Ling Feng editors, Advances in Web-Age Information Management: 5th International Conference, WAIM 2004, volume 3129, pages 55-64, Dalian, China, 2004. Springer. details

  4. Jie Zuo and Changjie Tang and Tianqing Zhang. Mining Predicate Association Rule by Gene Expression Programming. In Xiaofeng Meng and Jianwen Su and Yujun Wang editors, Advances in Web-Age Information Management, Third International Conference, WAIM 2002, volume 2419, pages 92-103, Beijing, China, 2002. Springer. details