Genetic Programming Bibliography entries for Changjie Tang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Lei Duan, Tianqing Zhang, Dagang Wei, Huan Zhang, Liang Tang, Jie Zuo, Taiyong Li, Jiang Wu, Xuzhong Wei, Chuan Li, Shucheng Dai, Jun Zhu, Ting He, Wenbing Qin, Shaojie Qiao, Jing Peng, Hongjian Fan, Yong Xiang, Jianping Xiang, Yu Chen, Yue Wang, Ning Yang, Kaikuo Xu, Yintian Liu, Rong Tang, Chang-an Yuan, Y Wen, Jianjun Hu, Tao Zeng, Jiangtao Qiu, Mingfang Zhu, Peng Chen, An-long Chen,

Genetic Programming Articles by Changjie Tang

Genetic Programming conference papers by Changjie Tang

  1. Lei Duan and Changjie Tang and Liang Tang and Jie Zuo and Tianqing Zhang. An Effective Microarray Data Classifier Based on Gene Expression Programming. In Haiying Wang and Kay Soon Low and Kexin Wei and Junqing Sun editors, Fifth International Conference on Natural Computation, 2009. ICNC '09, pages 523-527, Tianjian, China, 2009. IEEE Computer Society. details

  2. Lei Duan and Changjie Tang and Liang Tang and Tianqing Zhang and Jie Zuo. Mining Class Contrast Functions by Gene Expression Programming. In Ronghuai Huang and Qiang Yang and Jian Pei and Jo\~ao Gama and Xiaofeng Meng and Xue Li editors, Proceedings 5th International Conference Advanced Data Mining and Applications ADMA 2009, volume 5678, pages 116-127, Beijing, China, 2009. Springer. details

  3. Jianping Xiang and Changjie Tang and Yu Chen and Lei Duan and Yue Wang and Ning Yang. CDA: A Novel Clustering Delegate Algorithm Based on Minority Protection. In Sixth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD '09, volume 1, pages 420-424, 2009. details

  4. Taiyong Li and Changjie Tang and Ting He and Jiang Wu and Wenbing Qin. Gene Expression Programming without Reduplicate Individuals. In Haiying Wang and Kay Soon Low and Kexin Wei and Junqing Sun editors, Fifth International Conference on Natural Computation, 2009. ICNC '09, pages 249-253, Tianjian, China, 2009. IEEE Computer Society. details

  5. Taiyong Li and Changjie Tang and Jiang Wu and Xuzhong Wei and Chuan Li and Shucheng Dai and Jun Zhu. GEP-NFM: Nested Function Mining Based on Gene Expression Programming. In Fourth International Conference on Natural Computation, ICNC '08, volume 6, pages 283-287, 2008. details

  6. Shaojie Qiao and Changjie Tang and Jing Peng and Hongjian Fan and Yong Xiang. VCCM Mining: Mining Virtual Community Core Members Based on Gene Expression Programming. In Hsinchun Chen and Fei Yue Wang and Christopher C. Yang and Daniel Zengand Michael Chau and Kuiyu Chang editors, Proceedings of Intelligence and Security Informatics: International Workshop, WISI 2006, volume 3917, pages 133-138, Singapore, 2006. Springer. details

  7. Tao Zeng and Changjie Tang and Yintian Liu and Jiangtao Qiu and Mingfang Zhu and Shucheng Dai and Yong Xiang. Mining h-Dimensional Enhanced Semantic Association Rule Based on Immune-Based Gene Expression Programming. In Ling Feng and Guoren Wang and Cheng Zeng and Ruhua Huang editors, Proceedings of the Web Information Systems Workshops, WISE 2006, volume 4256, pages 49-60, Wuhan, China, 2006. Springer. details

  8. Lei Duan and Changjie Tang and Tianqing Zhang and Dagang Wei and Huan Zhang. Distance Guided Classification with Gene Expression Programming. In Xue Li and Osmar R. Za\"iane and Zhanhuai Li editors, Advanced Data Mining and Applications, Proceedings of the Second International Conference, ADMA, volume 4093, pages 239-246, Xi'an, China, 2006. Springer. details

  9. Jie Zuo and Changjie Tang and Chuan Li and Chang-an Yuan and An-long Chen. Time Series Prediction Based on Gene Expression Programming. In Qing Li and Guoren Wang and Ling Feng editors, Advances in Web-Age Information Management: 5th International Conference, WAIM 2004, volume 3129, pages 55-64, Dalian, China, 2004. Springer. details

  10. Jie Zuo and Changjie Tang and Tianqing Zhang. Mining Predicate Association Rule by Gene Expression Programming. In Xiaofeng Meng and Jianwen Su and Yujun Wang editors, Advances in Web-Age Information Management, Third International Conference, WAIM 2002, volume 2419, pages 92-103, Beijing, China, 2002. Springer. details