Genetic Programming Bibliography entries for Xin Du

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Lixin Ding, Chenwang Xie, Xing Xu, Shenwen Wang, Li Chen2, Youcong Ni, Datong Xie, Xin Yao, Peng Ye, Ruliang Xiao,

Genetic Programming Articles by Xin Du

Genetic Programming conference papers by Xin Du