Genetic Programming Bibliography entries for Chenwang Xie

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7697

GP coauthors/coeditors: Xin Du, Lixin Ding, Xing Xu, Shenwen Wang, Li Chen2,

Genetic Programming conference papers by Chenwang Xie