Genetic Programming Bibliography entries for Shenwen Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Xin Du, Lixin Ding, Chenwang Xie, Xing Xu, Li Chen2,

Genetic Programming conference papers by Shenwen Wang