Genetic Programming Bibliography entries for Lixin Ding

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Xin Du, Chenwang Xie, Xing Xu, Shenwen Wang, Li Chen2, Huang Li,

Genetic Programming Articles by Lixin Ding

Genetic Programming conference papers by Lixin Ding