Genetic Programming Bibliography entries for Hai Lin2

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

GP coauthors/coeditors: Hongqi Liu, Xuchu Jiang, Xinyong Mao, Quanxin Liu, Bin Li,

Genetic Programming Articles by Hai Lin2