Genetic Programming Bibliography entries for Xuchu Jiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7546

GP coauthors/coeditors: Hongqi Liu, Hai Lin2, Xinyong Mao, Quanxin Liu, Bin Li,

Genetic Programming Articles by Xuchu Jiang