Estimation of mass matrix in machine tool's weak components research by using symbolic regression

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

@Article{LIU:2019:CIE,
}

Genetic Programming entries for Hongqi Liu Hai Lin2 Xuchu Jiang Xinyong Mao Quanxin Liu Bin Li

Citations