Genetic Programming Bibliography entries for Jiang Siwei

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Cai Zhihua, Zeng Dan, Liu Yadong, Qu Li,

Genetic Programming conference papers by Jiang Siwei