Genetic Programming Bibliography entries for Zeng Dan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Jiang Siwei, Cai Zhihua, Liu Yadong, Qu Li,

Genetic Programming conference papers by Zeng Dan