Genetic Programming Bibliography entries for Jianwu Lin

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Jie Fang, Shutao Xia, Zhikang Xia, Shenglei Hu, Xiang Liu, Yong Jiang,

Genetic Programming Articles by Jianwu Lin