Genetic Programming Bibliography entries for Jie Fang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7697

GP coauthors/coeditors: Jianwu Lin, Shutao Xia, Zhikang Xia, Shenglei Hu, Xiang Liu, Yong Jiang,

Genetic Programming Articles by Jie Fang