SMT-GP method of prediction for ground subsidence due to tunneling in mountainous areas

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

@Article{Li:2012:TUST,
}

Genetic Programming entries for Wen-Xiu Li Ji-Fei Li Qi Wang Yin Xia Zhan-Hua Ji

Citations