Modeling a complex system using multiobjective genetic programming

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.5294

@InProceedings{Yan:2008:ICIEA,
}

Genetic Programming entries for Bai Yan Jiang Yiheng Zhu Yaochun Xiaofei Li Fan Li

Citations