Adaptive Combinational Logic Circuits Based on Intrinsic Evolvable Hardware

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

@InProceedings{Zhu:2009:cec,
}

Genetic Programming entries for Jixiang Zhu Yuanxiang Li Wei Zhang Xuewen Xia Xing Xu

Citations