Genetic Programming Bibliography entries for Wei Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7538

GP coauthors/coeditors: Bin Yang, Xiaofei Yan, Caixia Liu, Sanrong Liu, Haifeng Wang, Gen-Ke Yang, Zhi-Ming Wu, Shaoyu Zhao, Yingyan Zhang, Yihe Zhang, Jie Yang, Sritawat Kitipornchai, Jixiang Zhu, Yuanxiang Li, Xuewen Xia, Xing Xu,

Genetic Programming Articles by Wei Zhang

  1. Shaoyu Zhao and Yingyan Zhang and Yihe Zhang and Wei Zhang and Jie Yang and Sritawat Kitipornchai. Buckling of functionally graded hydrogen-functionalized graphene reinforced beams based on machine learning-assisted micromechanics models. European Journal of Mechanics - A/Solids, 96:104675, 2022. details

  2. Bin Yang and Wei Zhang and Haifeng Wang. Stock Market Forecasting Using Restricted Gene Expression Programming. Comput. Intell. Neurosci, 2019:7198962:1-7198962:14, 2019. details

  3. Bin Yang and Sanrong Liu and Wei Zhang. Reverse engineering of gene regulatory network using restricted gene expression programming. J. Bioinformatics and Computational Biology, 14(5):1-17, 2016. details

  4. Wei Zhang and Zhi-ming Wu and Gen-ke Yang. Genetic programming-based chaotic time series modeling. Journal of Zhejiang University Science, 5(11):1432-1439, 2004. details

Genetic Programming conference papers by Wei Zhang