Mining h-Dimensional Enhanced Semantic Association Rule Based on Immune-Based Gene Expression Programming

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

@InProceedings{conf/wise/ZengTLQZDX06,
}

Genetic Programming entries for Tao Zeng Changjie Tang Yintian Liu Jiangtao Qiu Mingfang Zhu Shucheng Dai Yong Xiang

Citations