Genetic Programming Bibliography entries for Pei He

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Zelin Deng, Chongzhi Gao, Xiuni Wang, Jin Li2, Li-Shan Kang, Ming Fu, Colin G Johnson, HouFeng Wang, Shi Ying, Zhusong Liu, WeiHong Huang, ZhengHeng Yan, HaoYu Wu, Yi Zheng, Chi-Chang Chang, Yafen Liu,

Genetic Programming Articles by Pei He

  1. Pei He and Zelin Deng and Chongzhi Gao and Xiuni Wang and Jin Li2. Model approach to grammatical evolution: deep-structured analyzing of model and representation. Soft Computing, 21(18):5413-5423, 2017. details

  2. Pei He and Zelin Deng and Houfeng Wang and Zhusong Liu. Model approach to grammatical evolution: theory and case study. Soft Computing, 20(9):3537-3548, 2016. details

  3. Pei He and Lishan Kang and Colin G. Johnson and Shi Ying. Hoare logic-based genetic programming. SCIENCE CHINA Information Sciences, 54(3):623-637, 2011. details

  4. Pei He and Colin G. Johnson and HouFeng Wang. Modeling grammatical evolution by automaton. SCIENCE CHINA Information Sciences, 54(12):2544-2553, 2011. details

Genetic Programming conference papers by Pei He