Genetic Programming Bibliography entries for Sven Hartmann

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Alexandre Sawczuk da Silva, Ewan Moshi, Hui Ma, Chen Wang, Aaron Chen, Yifan Yang, Mengjie Zhang,

Genetic Programming Articles by Sven Hartmann

Genetic Programming conference papers by Sven Hartmann