Genetic Programming Bibliography entries for Tian-Li Yu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7795

GP coauthors/coeditors: Chi-Hsien Chang, Tu-Chin Chiang, Tzu-Hao Hsu, Ting-Shuo Chuang, Wen-Zhong Fang, Jung-Chun Liu,

Genetic Programming conference papers by Tian-Li Yu