Genetic Programming Bibliography entries for Da-Guang Wen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Si-Xian Hu, Zhen-Lin Li, Xiang-Bing Deng, Chuan Tian, Xin Li, Xin-Rong Wang, Qi Leng, Chun-Chao Xia,

Genetic Programming Articles by Da-Guang Wen