Genetic Programming Bibliography entries for Chun-Chao Xia

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7754

GP coauthors/coeditors: Wan-Lin Peng, Tian-Jing Zhang, Ke Shi, Hai-Xia Li, Ying Li, Sen He, Chen Li, Dong Xia, Zhen-Lin Li, Da-Guang Wen, Si-Xian Hu, Xiang-Bing Deng, Chuan Tian, Xin Li, Xin-Rong Wang, Qi Leng,

Genetic Programming Articles by Chun-Chao Xia